Aemeraldheartlight.com message from Rosa Hultman, Elder and Teacher of the Emerald Heart.

(English version follows.)

_____________________________________________________________

Dagens ord

Hur ofta har inte det hänt att jag letat efter rätt ord för ge ett svar, eller ge feedback på någonting jag deltagit i, eller helt enkelt för att säga vad jag tycker om saker och ting.

Jag har suttit på möten och kommit på att det här borde tas upp i den här gruppen men jag måste bara hitta på ett sätta att framföra det. När jag sedan har kommit på hur och vad jag ska säga är ögonblicket borta och resten av gruppen har redan börjat prata om någonting annat på dagordningen och även om orden verkligen är de rätta så har energin i det tidigare ögonblicket eller diskussionen skingrats och det är en helt annan energi det nya ögonblicket.

Jag har upptäckt hur jag gör samma sak med att skapa någon typ av event. När den första impulsen dyker upp har jag inte haft tillräckligt med tillit för följa impulsen och bara bestämma ett datum, utan jag har gått hem till min kammare suttit ner och försökt hitta ett lämpligt datum, och jag har lagt tid och energi på att hitta ett tema som kan tänkas attrahera så många som möjligt och när jag slutligen är redo är ögonblicket sedan länge borta och det som från början var ett rent, potent frö av kreativitet som kunde ha lagt i jord för att växa till ett alldeles speciellt event, har det i stället kastats på den hårda klippan där ingenting kan gro och växa över huvud taget.

Så min uppmaning till er alla idag är –

Fånga ögonblicket!

Tveka inte vid impulser från hjärtat!

Agera på dessa impulser!

Visa världen din sanning!

Jag välsignar er med Ljuset från the Emerald Heart / Rosa

 
 

Words of today

How many times have I not waited for the right words before giving my replay, giving requested feedback on attended events or just telling people how I feel about things.

I have been sitting in meetings where I have been thinking this should be said in this group but I just have to figure out a way to find the right words. Then when I have figured out what to say the moment is lost and the others have started to talk about something else on the agenda and even if I have eventually found the right words the energy of the past moment or discussion has dissipated and there is a new energy of the new moment.

I have discovered I have been doing the same when creating events. When the first impulse have come up I have not had enough trust to go with the moment and set a date but I have sat down and I have tried to set a suitable date. I have put my time and energy into finding a theme that would attract so and so many people and when I finally feel ready the moment is long gone and what from the beginning was a pure potent seed of creativity that could have been put into the soil, growing into a very special event, it ends up in being thrown on the rock without possibility to grow into anything at all.

                                                          So my request to you all today is –

Grab the moment!

Do not hesitate to the impulse from your heart!

Act on those impulses!

Show your truth to the world!

 

I bless you with the Light of the Emerald Heart / Rosa