emeraldheartlight.com

Emerald Heart Elder and Teacher, Lynne Shaw, presents the first article of a new weekly series entitled ‘Notes from the Elders’. 

Lynne discusses how our approach to the recent Equinox Light Transmissions gives pointers to help identify underlying self sabotage patterns that may have occurred. 

After posting, these article are collected in the Notes from the Elders page in the Menu tabs.

(Scroll down for Swedish translation)

______________________________________________________________

.

Receivership

.

Now that the wonderful opportunity to receive the Distant Emerald Heart Light Transmission has concluded, let’s take a moment to examine how well we allowed ourselves to receive the Light.

Did you take time for yourself on each of the three days to receive the Light? Were you able to receive without any distractions? Did you allow anyone/thing to interrupt your receivership: – kids; pets; friends; relationships; relations; phone calls; texts – or did you create strong boundaries to protect your time and experience?

How well did you do with just allowing yourself to be in the experience of receiving? Did your mind wander trying to convince yourself that you should be doing something more constructive, actively doing rather than passively being?

Did you have any expectations as to how the Light would feel and how you should respond? If you did not experience your pre-conceived notions were you still able to allow the experience of the Light to bathe you? If the Light felt really intense were you able to just receive it and not go into a place of Fear?

For me the act of receiving is often the litmus test as to how I am really doing.  It puts all books and spiritual teachings and my spiritual aspirations aside and strips me down to the bones.  As with most people I can allow myself to get distracted by any number of things.  So the Distant Transmission part of my journey of carving out time to receive and ensuring that I stay in a place of receivership is also about me saying, “Yes!” to myself.  Yes! I am valuable enough to receive this gift.  Yes! I am worthy of it.

Our journey with the Emerald Heart Light is about honoring the God within us. No one can do it for us. We have to prioritise our spiritual growth above all things.  Are we prepared to do that or do we constantly make compromises with the deeper truth at our core, which results in our only achieving part of what we are really able to be?  This takes courage. Make no mistake.  It is a journey to the very heart of ourselves. Sometimes it is joyful and sometimes it is downright terrifying as we are stripped bare to reveal our truths.  Yet with the Truth comes the upliftment of knowledge and the opportunity to grow.

Take time to reflect on this three day opportunity.  For that is what it was.  An opportunity to bathe in God’s Light and Love through the Emerald Heart.

Observe how you were able to receive.  Were you able to engage fully with the Distant Light Transmission or were other things pulling you away from yourself?  Often times these distractions are really hiding places for our fears.  Making time for yourself – even just one precious hour in a day can tap into our Fear Of Letting Others Down by not being there for them, by putting ourselves and our development first.  This Fear may be followed close on the heels by Fear of Not Being Good Enough (to bathe in God’s Light) or Fear of Being Ridiculed (what will people think of me?). If we felt the Light strongly do we go into a Fear of Not Being Worthy of Receiving the beauty and majesty of this Light? The list continues.

Really allowing yourself to receive is about allowing the Divine Father and Mother to Love you just as you are.  How well did that go for you, honestly?  Remember that the Light of the Emerald Heart reveals the truth.  If you can sit with the issue of receivership and see/feel that something is not quite right, know that there is always help to get to the bottom of the issue.  You just need to reach out to ask for help.  You may feel drawn to work with an Emerald Heart Practitioner to work on this.

If you were honestly able to receive with no distractions then give yourself a pat on the back and see if you can continue this practice throughout the rest of your days. Just one hour for yourselves is all it takes.

We will have another opportunity to be mindful in preparing our space and setting our boundaries to receive the Light of The Emerald Heart at the next Distant Light Transmission at the Winter Solstice. This is tremendous gift for us to gently review how we are doing then. For as the seasons change, so do we. Please look out for our reminders to register for this next wonderful event.

Many blessings,

Lynne Shaw

New York, USA

_______________________________________________________________________

Svensk översättning

.

Emottagande

.

Nu när möjligheten till att ta emot Ljusöverföringen från the Emerald Heart på distans är till ända, föreslår jag att vi tar ett ögonblick för att granska hur väl vi tillät oss att ta emot Ljuset.

Gav du dig själv egentid var och en av dessa tre dagar för att ta emot Ljuset? Hade du möjlighet att ta emot utan att bli avbruten?  Tillät du någonting att avbryta ditt emottagande: – barn; husdjur; vänner; förhållanden; relationer; telefonsamtal; SMSmeddelanden – eller skapade du en stark gränssättning för att försvara din tid och erfarenhet?

Hur väl lyckades du tillåta dig att befinna dig i ett tillstånd av endast emottagande. For dina tankar omkring för att övertyga dig om att det fanns nyttigare saker att göra, att aktivt göra istället för att inte göra någonting alls?

Hade du några förväntningar på hur Ljuset skulle kännas och hur du skulle svara an? Om du då inte upplevde dina förutfattade förväntningar, kunde du fortfarande tillåta dig erfarenheten av att låta Ljuset skölja över dig? Om Ljuset kändes kraftfullt och intensivt, hade du trots det förmågan att bara ta emot utan att hamna i ett tillstånd av rädsla?

För mig är själva akten av att ta emot det avgörande testet på hur det egentligen står till med mig. Det ställer alla böcker, spirituella lärdomar och min spirituella strävan åt sidan och blottlägger mitt innersta. Precis som för alla andra tillåter jag mig ofta att distraheras av en massa olika saker. Så den del av min resa som handlar om “Ljusöverföringen på distans” handlar om att prioritera och hitta tid för att försäkra mig om att jag kan ta emot och stanna i ett tillstånd av emottagande, och det handlar också om att jag säger ”Ja” till mig själv. Ja! Jag är tillräckligt värdefull att ta emot denna gåva. Ja! Jag är värdig detta.   

Vår resa i Ljuset från the Emerald Heart handlar om att ära Guden och Gudomligheten inom oss. Ingen annan kan göra detta åt oss. Vi måste själva prioritera vår andliga växt över allt annat. Är vi redo att göra detta eller kompromissar vi ständigt med vår allra innersta sanning, med resultat att vi bara uppnår delar av vad vi verkligen skulle kunna vara?

För detta krävs mod. Lura inte dig själv. Detta är en resa till ditt eget hjärta. Ibland är det glädjefyllt och ibland är det fullständigt skräckinjagande när vi blottläggs för att avslöja vår egen sanning. Trots detta är det just av sanningen och dessa insikter som vi blir upplyfta och får en möjlighet att växa.

Ta dig tid att reflektera över dessa tre dagar av möjlighet som du blivit given. För det är precis vad det är. En möjlighet att låta Guds Ljus och kärlek skölja över dig genom the Emerald Heart.

Titta på din förmåga att ta emot. Kunde du helt fullt ut engagera dig i ”Ljusöverföringen på distans” eller var det andra saker som distraherade dig? Ofta är det just dessa distraktioner som ger våra rädslor möjlighet att gömma sig. Att ge dig själv tid – så lite som en enda timma om dagen kan röra om i Rädslan för att göra andra besvikna genom att röra upp känslor av att inte finnas där för dem om vi sätter oss själva och vår utveckling först.

Denna rädsla kanske följs tätt i hälarna av Rädslan för att inte vara god nog (att låta sig översköljas av Guds Ljus) eller Rädslan av att förlöjligas (vad ska andra tänka och tycka om mig?)

Känner vi Ljuset starkt kan vi mycket väl känna Rädslan av att inte vara värdiga att ta emot skönheten och härligheten i detta Ljus? Och listan fortsätter…

Att verkligen tillåta sig att ta emot handlar om att tillåta den Gudomlige Fadern och den Gudomliga Modern att älska oss som vi är. Och med handen på hjärtat, hur gick detta för dig?

Kom ihåg att Ljuset från the Emerald Heart är ett ljus som avslöjar sanningen. Om du sitter där med en problematik runt förmågan att ta emot och kan se/känna att någonting inte är riktigt rätt, ska du veta att det alltid finns det som kan hjälpa dig att ta dig förbi denna problematik. Du behöver bara be om hjälp. Du kanske känner dig dragen till att ta hjälp av en Emerald Heart Practitioner för att arbeta med detta.  

Om du med handen på hjärtat kan se att det var möjligt att ta emot utan störningar ska du ge dig själv en stor “klapp på ryggen” och se om du kan fortsätta med denna övning kommande dagar. En timma om dagen av egentid är allt som behövs.

Vi kommer att ges ytterligare tillfälle att vara närvarande i att förbereda utrymme och sätta gränser för emottagande av Ljuset från the Emerald Heart vid nästa Ljusöverföring på distans vid vintersolståndet. Detta är en enorm gåva vi får att mjukt och försiktigt ompröva hur det går vid det tillfället. För precis som årstidernas förändring, ändrar även vi på oss. Så håll ögonen öppna för uppmaningen att registrera dig för det nästa av dessa underbara event.  

 

Many blessings,

Lynne Shaw

New   York, USA