emeraldheartlight.comElder and Emerald Heart Teacher, Rosa Hultman, shares with us her interpretation of the word ‘Humility’ and explains the value of beneficial communication.

Scroll down for Swedish version.

_______________________________________________________________

Humility – the most beautiful of words.

Words have enormous power. They can make us erupt into laughter or bring tears to our eyes. They can influence, inspire, manipulate and shock. They can build and destroy.

As important as choosing what words to use in our communication is the energy centre or chakra we communicate from, the frequency of our communication. 

There can be hostility, defensiveness and various emotional blocks obstructing effective communication. If we manage to communicate from a higher frequency than that of the other person the communication will be uplifting.

Communication is the language of the Heart and the power of the spoken word is the power of the Divine; the power of God. It is through communication all people are given the possibility to raise another persons´ consciousness to the infinite.

To talk from the heart means to communicate out of compassion and humility. The words are straight, sweet and absolutely kind. Communication from the heart means that we try to speak what suits the Soul and consciousness of the person we talk to. It is a human privilege to talk kindly to others. It is a human privilege to be courteous to others, AND it is a human privilege to communicate with others.

Why is communication so hard then? Why do we abuse, frustrate, hurt, manipulate and destroy each other through our language? Seldom do we humans use our communication opportunities to uplift our own souls, let alone the souls of those to whom we speak. 

My opinion is that there is a lack of knowledge that we humans can experience the infinite and merge with the infinite consciousness through communication.

It is also about the imbalance of masculine and feminine energies and the long time influence of the masculine frequencies, which has made our communication a useful tool to conquer, convince, use, abuse, manipulate, control and exploit.

On a higher spiritual level communication is meant to inspire and uplift the other persons´ soul.  Both ways take the same amount of energy, it is just that one way drains us and the other way gives us energy.

The word I like the most is the word humility and what it stands for.

Humility means to never consider oneself better or more worthy than anybody else. It is a personal quality of balanced self-concept and awareness of ones limitations. Being humble is about being true without valuing or judging neither oneself nor others. Humility is about all people having equal value and about showing respect.

The Golden Rule, spoken by Jesus, is possibly the best known quote from the Bible, and contains a lot of wisdom in one short sentence – Therefore, whatever you want people to do for you, do the same for them. If we wish to be loved, we must first give love. If we wish to be respected, we must respect all persons even those we are angry with or despise.

It is all about the law of reflection and to tithe. What you give you will get back, ten times.

It is also about being absolutely true to oneself and also to realize that if we want to find God we need to be God.

If we remind ourselves that God is within us and this communion with God is nothing but God’s will, we will speak and act knowing God is within. We will have an infinite relationship with God and our words will be kind, courteous, happy and creative with everybody and everything.

Don´t talk about God, talk like God!

The moment our energy flows towards infinity, infinity starts flowing towards us.

A connection happens!

Life is not what we think it is. We have been given a chance. Life is a privilege.

 

So my request to you all today is:

 

Show the world your greatness!

Express your love in words!

See God in the ones you meet!

Show your Divinity, through your words and actions!

 

I bless you with the Light of the Emerald Heart.

 

Ödmjukhet – vackrast av alla ord.

Ord har en enorm genomslagskraft. Ord kan få oss att brista ut i skratt eller också kan ord få oss att brista i gråt. Ord har en stor påverkan på oss. Ord kan inspirera, manipulera och chockera. Ord kan bygga upp och ord kan förstöra. Minst lika viktigt som att välja vilka ord vi använder i kommunikationen med andra är vilket energicentra eller chakra vi kommunicerar ur; frekvensen på vår kommunikation.

Det kan finnas fientlighet, försvar och olika känslomässiga blockeringar som hindrar effektiv kommunikation, men om vi klarar av att kommunicera med en högre frekvens än den vi talar med kommer kommunikationen att vara upplyftande.

Kommunikation är hjärtats språk och kraften i det talade ordet är kraften i det gudomliga; Guds kraft. Det är genom kommunikation som alla människor ges möjligheten att höja en annan persons medvetande till det oändligas höjder. 

Att tala ur hjärtat innebär kommunikation av ödmjukhet och medkänsla. Ord som är raka, älskvärda och ovillkorligt vänliga. Kommunikation ur hjärtat innebär att vi försöker säga det som tillfredställer själen och medvetandet hos den vi talar till.

Det är ett mänskligt privilegium att tala vänligt till andra. Det är ett mänskligt privilegium att vara artig mot andra, OCH det är ett mänskligt privilegium att kommunicera med andra.  

Varför har vi då så svårt att kommunicera? Varför använder vi skällsord, varför sårar vi, manipulerar och förstör varandra genom vårt språk? Det är inte så ofta vi använder oss av de möjligheter kommunikation ger oss att upplyfta vår egen själ, och allra minst själen hos dem vi kommunicerar med.

Jag vill påstå att det handlar om brist på medvetenhet om att vi människor kan uppleva det oändliga och gå upp i det oändliga medvetandet genom just kommunikation.

Det handlar också om den tidsålder vi nu är på väg att lämna. En tidsålder influerad av maskulina frekvenser där vår kommunikation går ut på att besegra, övertyga, använda, skymfa, manipulera, kontrollera och utnyttja andra; kommunikation ur de tre lägre chakrana.

På en högre spirituell nivå är kommunikation till för att inspirera och upplyfta den andres själ.

Båda formerna av kommunikation kräver lika mycket energi, det är bara det att den ena formen dränerar oss medan den andra formen ger oss energi.

Ett av de ord jag tycker om är just ordet ödmjukhet och dess innebörd.

Ödmjukhet innebär att aldrig se sig förmer än någon annan. Det är en personlig egenskap av balanserad självuppfattning och medvetenhet om sina begränsningar.

Ödmjukhet handlar om att vara sann utan att värdera eller fördöma varken sig själv eller andra. Ödmjukhet handlar om allas lika värde och om att visa respekt. 

Gyllene regeln som Jesus gav är nog det mest kända citatet från Bibeln. I några få ord utryckte han enorm visdom. – Därför, det ni vill att människorna ska göra eder, ska ni göra dem.

Vill vi bli älskade måste vi ge kärlek. Vill vi bli lyssnade till måste vi lära oss lyssna. Vill vi bli upplyftade måste vi själv upplyfta. 

Det handlar om lagen om reflektion och att ge tionde. Det vi ger ifrån oss får vi tiofalt igen. Det handlar också om att vara sann mot oss själva, och om sanningen i att vill vi finna Gud måste vi vara Gud. 

Om vi påminner oss att Gud finns inom oss och att denna förening med oss själva inte är något annat än Guds vilja, kommer vi att agera och tala i vetskap att Gud finns just inom oss. Vi kommer att ha en gränslös relation till Gud och våra ord till allt och alla kommer att vara vänliga, artiga, lyckliga och fyllda av mening.

Tala inte om Gud, tala som Gud!

Det ögonblick vår energi flödar mot det oändliga, börjar det oändliga flöda mot oss.

En förbindelse sker!

Livet är inte det vi tror att det är. Vi har fått en chans. Livet är ett privilegium.

 

Så min uppmaning till er alla idag är;

Visa världen din storhet!

Uttryck din kärlek i ord!

Se Gud i den du möter!

Visa genom ord och handling din Gudomlighet!

Jag välsignar er med Ljuset från the Emerald Heart / Rosa

  

Rosa Hultman

Elder and Teacher of The Emerald Heart