emeraldheartlight.comRosa Hultman shares with the Blog the benefits of feeling and expressing Gratitude and how to incorporate this feeling in everyday life.

Scroll down for English version.

_______________________________________________________________

TACKSAMHET

 

“Om du vill förändra ditt liv, prova tacksamhet. Det kommer att förändra ditt liv rejält.”

–          Gerald Good

               

Jag var på väg ut tidigt en morgon för att ge mina hästar mat samtidigt som min omgivning vaknade till en alldeles underbar soluppgång. Jag blev stående i stum hänfördhet och mitt hjärta fylldes med enorm glädje över livet och en känsla av att vilja tacka någon för allt detta vackra.

Jag tror många kan känna igen sig i den där känslan, när man av en eller annan anledning fylls av en tacksamhet som gör att hjärtat vill brista.

Denna upplevelse fick mig att reflektera över mitt liv och mina personliga upplevelser av ”sinnevärldens universum” och mitt eget sökande efter vad det nu än kan vara som kan tillfredställa mina begär. Detta ständiga sökande som får mig att känna att det jag har inte är tillräckligt, att jag vill ha mer, mer ledighet, mer pengar, mer hjälp hemma, mer tid till mig själv, mer tid med familjen, mer spirituell utveckling osv osv; dessa känslor av brist på någonting som på ett eller annat sätt ger mig lidande.

Under den här stunden på stallbacken, i hänförd beundran över solens uppgång, blev jag djupt medveten om hur den Tacksamhet som fyllde mitt hjärta samtidigt fyllde mig med vetskapen om att allt jag har är mer än tillräckligt och i det ögonblicket gick det upp för mig att denna min attityd av tacksamhet fick alla mina begär och allt mitt sökande att upphöra, och när begären och sökandet upphörde fanns heller inget lidande – bara en enorm känsla av lycka.

Min reflektion över denna min upplevelse är att nyckeln till lycka är tacksamhet – att ha en attityd av tacksamhet – att se och vara tacksamma för det vi har.

Räkna dina välsignelser brukar man ju säga. Och när vi en helt vanlig dag gör det så påminns vi om hur mycket det finns att vara tacksam för, och att det kunde vara värre.

Vi påminns också om hur uppskattning är ett djupt behov inom oss, att tacksamhet kan vara svårt att uttrycka i ord, men att ett enkelt, uppriktigt Tack kan färdas långt och länge.

Tacksamhet gör något stort både med oss själva och med vår omgivning. Tacksamhet är dubbel lycka eftersom den välsignar både den som ger och den som tar emot, och när vi lever med tacksamhet som en grundton i livet blir tillvaron ljusare och hela livet blir till en lovsång till Gud.

 

Så min uppmaning till er all idag är:

Räkna dina välsignelser

 Säg ”Tack” och se till att människor i din omgivning får sådan uppmärksamhet att de förstår hur mycket du uppskattar dem.

Låt tacksamhet göra dig uppmärksam på livet som en gåva

 Jag välsignar er med Ljuset från the Emerald Heart / Rosa

  _______________

GRATITUDE

 

“If you want to turn your life around, try thankfulness. It will change your life mightily.”

–          Gerald Good

Early one morning I went out to feed my horses and at this early hour the surrounding was awakened by a fabulous sunrise. I was standing in silent awe and my heart was filled with this enormous joy of life and a feeling that I wanted to say thank you to someone for all this beauty.

I believe many of you are familiar with this feeling, where you for some reason or another are filled with such gratitude that could make your heart burst.

This deep experience made me reflect upon my life, all my searching for whatever could satisfy my desires. This never ending search that makes me feel that what I have is not enough, making me want more free time, more money, more time left over for myself, more time to spend with my family, more spiritual evolution etc., etc; all those feelings of lack of something creating suffering within.

During this moment outside the stables in awe and admiration for the fabulous sunrise, I became deeply aware that, this deep gratitude filling the depths of my heart also filled me with the knowledge that all I have is more than enough, and that this, my attitude of gratitude made all my desires and all my searching cease, and when all my desires and searching disappeared there was no longer any suffering – just an enormous feeling of happiness.  

My reflection over this experience is that the key to happiness is gratitude – to have an attitude of gratitude – to acknowledge and be grateful for what we have.

It is said we should count our blessings. And when we take an ordinary day and do that, we are reminded how much there is to be grateful for, that everything could be worse.

We are reminded that appreciation is a deep need within us, that gratitude can be difficult to express in words but that a simple and honest Thank You can travel far distances and last a long time.

Gratitude does something mighty with both us and others. Gratitude is double happiness since it blesses both the giver and the receiver, and when we live with gratitude as a keynote in life our whole existence becomes brighter and our whole life becomes an anthem to the Lord.   

 

So my request to you all today is:

 Count your Blessings

 Say “Thank you” and make sure that people receive attention so they know you value them

Let Gratitude enable you to experience life as a gift

I bless you with the Light of the Emerald Heart!

 

Rosa Hultman

Elder of  The Emerald Heart

Sweden