Rosa Hultman1Emerald Heart Elder and Teacher, Rosa Hultman, shares with us  further realisations she received after her recent Christmas Message was published.   For English scroll down             

(Original message HERE            

___________________________________________________________

Sedan jag skrev min Julhälsning för Bloggen har jag stött på längtan – längtan på en så djup nivå att det har funnits stunder när jag trott jag rent av skulle dö från denna smärta av att sakna något. Denna längtan har dragit mig djupare och djupare in i mitt eget hjärta. Det har varit som en magnet som dragit i mitt medvetande, för att jag till slut skulle hamna i denna process av extrem men ändå ljuva smärta och jag fördes till en punkt av djupt igenkännande av någonting så uråldrigt, någonting så fullständigt och någonting så mycket en del av min egen innersta kvinnliga natur.

Det var under en av dessa djupa djupa stunder av längtan jag hade den mest fascinerande av syner där jag såg in i mitt hjärta, och mitt hjärta var i detta ögonblick ingenting annat än en vacker Maria med Jesusbarnet i sitt sköte. Det tog lite tid för mig att acklimatisera mig till Ljuset och energin i denna upplevelse. Det gavs inget meddelande eller ord, ändå var det någonting som förmedlades på en sådan djup nivå att varje cell i min kropp kunde höra och förstå och det var någonting av djupt igenkännande. I ett försök att ge en antydan av det som förmedlades under denna upplevelse har jag skrivit ner följande. Det är en sorts inre vetande och det kommer från mitt hjärta.  

Denna heliga längtan är en feminin egenskap och det tillhör själens sanna natur, därför att inför Gud är själen alltid feminin. Precis som med all annan skapelse består även kärleken av två grundläggande olika slag; positivt – negativt, maskulint – feminint, och den maskulina sedan av kärlek är: “Jag älskar dig” medan den feminina sidan av kärleken är: “ Jag längtar efter dig; Jag väntar på dig; Jag är kärlet som väntar på att bli fyllt”. I det allra innersta av vårt hjärta står vi inför Gud och denna hjärtats inre, feminina egenskap uppenbaras – hjärtats längtan och hängivenhet. Det är inget annat än hjärtat i sin råa nakenhet, mottaglig och uppmärksam, helt i behov av Guds omhändertagande. Hjärtats heliga längtan är inget annat än ett minne av en kärleksaffär mellan det innersta av dessa två väsen, och den härstammar från före tidernas begynnelse. Det är hjärtats visdom och kunskap om att någonstans är vi förenade med Gud. Denna kraftfulla och intensiva, men ändå ljuva, smärta orsakas av vår separation från Gud.

Det var en lättnad för mig att kunna erkänna denna min djupa inre längtan och att kunna öppna upp för visdomen i mitt hjärta och för detta uråldriga vetande. Därför att hela mitt liv har jag haft en gnagande känsla av att aldrig vara riktigt nöjd, jag har alltid varit på väg efter något annat, något bättre, någonting lite annorlunda och jag har inte kunnat förstå var dessa känslor kommit ifrån. Det har till och med funnits stunder när jag tyckt att jag varit onormal eller kanske lidit av något psykiskt problem. Att äntligen inse att allt det handlat om är en kärlekskrank själ med hemlängtan, som letar efter vägen hem och sin sanna kärlek, det gav mig frid. Jag inser också att det är denna längtan som fört mig dit där jag befinner mig idag. Det har verkligen varit, och är fortfarande, en magnet som drar mig mot sanningen i mitt hjärta.

Jag har också förstått hur alla kvinnor har en naturlig fallenhet för att göra den här resan, därför att vi har den medfödda kunskapen om mottaglighet och av att hålla en helig rymd. Jag har själv upplevt detta i min fysiska kropp i samband med mina graviditeter även om det är längesedan, och nu har jag också fått uppleva hur det heliga feminina vet att göra detta på själsnivå. Jag har känt hur hjärtat ständigt är redo att ta emot, vaket, väntande, längtande…

Rosa Hultman; 27 december 2013

English version

Since the Christmas message came forth I have encountered longing; longing on such a level that there has been times I have been thinking I was going to die from this pain of missing something.

This longing has pulled me deeper and deeper into my own heart. It has been like a magnet pulling on my consciousness and eventually this process of extreme but still sweet pain brought me to a point of deep acknowledgement of something so ancient, something so profound and something so very much part of my own intimate nature as a woman. 

It was during one situation of deep, deep feelings of longing, that I had the most fascinating vision, where I looked into my heart and my heart was nothing but a beautiful Mary with Jesus in the womb. It took me some time to align with the Light and energy of this experience and there was no message and no words spoken, yet something was said on such a deep level, heard by every cell in my body and it was something of a deep recollection. In an attempt to give a hint of what was transmitted I have tried to find words within my heart to express this inner knowing.

This sacred longing is a feminine quality and it belongs to the very nature of the soul, as the nature of the soul is always feminine before God. Like everything that is created, love has a dual nature; positive –negative, masculine – feminine, and the masculine side of love is “I love you” while the feminine side of Love  is: I am longing for you; “I am waiting for you; I am the cup waiting to be filled.”  In the innermost chamber of the heart we look toward God and this inner feminine attitude of the heart is revealed – the longing and the devotion.

This is nothing but a bare naked heart, receptive and attentive, in need of God’s nourishment. The sacred longing of the heart is but a memory of a love affair of essence to essence that was born before the beginning of time, yet it is the heart’s wisdom and knowledge that somewhere we are united with God. The sweet subtle but yet powerful and intense pain is caused by our separation from God. 

Acknowledging this deep inner longing and opening up for this wisdom of the heart and this ancient inner knowing was a relief. All my life I have been driven by a sense of not being content, always looking further, for something else, something better, something slightly different and I have not been able to find out why I am like this. I have even at times thought of it as an abnormality or some kind of psychological problem. To realize that those feelings belong to a homesick and heartbroken soul looking for the way home and for its true love, gave me peace. I also see how this longing has brought me to where I am at right now. It has truly been, and still is a magnet pulling me towards the truth of my heart. 

I have also realized how women have a natural way for doing this work, because we are born with, and we know the wisdom of, receptivity; of holding a sacred space. I have experienced this in my physical body, through the wonder of pregnancy even if it is many years ago and now. I have experienced how the sacred feminine knows how this all works within the soul. I have felt how the heart is always awake, waiting, longing…

Rosa Hultman,

Elder of The Emerald Heart

27th December 2013, Sweden.