Rosa Hultman

The merging into oneness.

Emerald Heart Elder, Rosa Hultman, offers the Blog a little of her understanding of the Resurrection of the Christ in a modern age and shares a prayer for the Holiday.

(Scroll down for English)

 


I min förra artikel för the Emerald Heart Blog, skrev jag om syftet med livet, om att utveckla en farkost och en personlighet som tillåter det fulla uttrycket av själen som finns där inne.  

När vi nu står inför en av kristendomens största helger, Påsken, som firas till åminnelse av Kristi uppståndelse, vill jag gärna plocka upp tråden och fortsätta där jag slutade sist, men innan jag börjar vill jag göra klart att det jag nu kommer att dela med mig av inte är skrivet ur ett religiöst perspektiv utan det kommer från en plats av sann andlighet, djupt i mitt hjärta.

Det universella Kristus-medvetandet visade sig och framträdde i och genom Jesus och det kommer att visa sig en andra gång i och genom medvetandet hos varje sann sökare av sanningen.

Följande går att läsa i Bibeln.

“Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn,”

Heliga skrifter kommuniceras från en plats där varje ord har tusen betydelser. Det betyder att ordet har olika betydelse beroende på nivån av medvetande hos den som tar emot budskapet. Det är just vad inledningen till Thomas-evangeliet säger:

” Den helst som finner betydelsen i dessa ord, kommer aldrig att dö.”

Det betyder att alla heliga skrifter har en trefaldig betydelse som handlar om de tre mänskliga omständigheterna – det materiella, det mentala och det andliga.

Jag vill förklara detta på följande sätt:

En liten kopp kan inte hålla en hel ocean inom sig, hur gärna den än vill,

På samma sätt kan inte koppen av materiellt mänskligt medvetande greppa det universella Kristus-medvetandet, hur mycket den än önskar göra det; men den sanne sökare som följer det system en sann spirituell väg utgör, kommer till sist att expandera sitt medvetande till allvetande och han kommer att kunna hålla inom sig Kristus-medvetandet som finns närvarande i varje atom, vilket betyder att han då håller Kristus-medvetandet i sitt eget medvetande. Detta är vad “ Tog emot honom” betyder.

Så det Jesus lär ut är, att alla själar vars medvetande blir ett med Kristus-medvetandet, de kan kallas ”Guds barn”.

Så låt oss se på Påsken och komma ihåg Jesu Kristi återuppståndelse på ett symbolisk sätt i år. Lår oss se på korset som en symbol för de maskulina och de feminina energierna där de smälter samman till återuppståndelse, sammansmältning till enhet och helhet.

Låt korset påminna oss om att Jesus stiger fram i hjärtat på varje blomma, i varje solstråle. Han stiger fram i varje atom och cell, han stiger fram i molnen, i regnet, i stjärnorna och i varje planet, i födelsen av denna nya tid. OCH han kommer att stiga fram i oss, genom vår hängivenhet och genom att vi släpper in Ljuset från the Emerald Heart i våra liv. Han kommer att stiga fram i våra sinnen, våra hjärtan och våra själar och det kommer inte att finnas någon separation mellan honom och oss. Han vandrar redan i trädgården som utgörs av vår djupaste hängivenhet, vår meditation och i Ljuset från the Emerald Heart.   

Detta är min Bön inför Påsken

Må var och en av oss bli så inspirerade och burna av de resultat vi får av att arbeta med detta fantastiska Ljus att det gör så att vi följer vägen i Ljuset från the Emerald Heart ända till dess slut, så att vi alla får förmågan att lyfta våra själar bortom det materiella stadiet, så vi återuppstår i Ljuset från Jesus och expanderar in i sfären av Kristus-medvetande.

Rosa Hultman; Elder of the Emerald Heart

 

English Version:

In my last article for The Emerald Heart Blog, I wrote about the purpose of life; to develop a vehicle and personality that allows the full expression of the soul it carries.

As we face one of the biggest Christian holidays of Easter this weekend, celebrated in remembrance of the resurrection of Christ, I want to pick this thread up and continue my writing on this topic, but before I begin, I would impart that this teaching is not coming from a place of religion but from a place of true spirituality in my heart.

Universal Christ-consciousness appeared in the vehicle of Jesus, and the Christ-consciousness is coming a second time to manifest through the consciousness of every true seeker of Truth.

The following is said in the Bible:

“ All those who received Him, to them gave He the power to become the Sons of God.”

Spiritual scriptures are communicated from the place where one word has thousands of meanings. Thus the word has different meanings depending on the receivers´ level of consciousness. This is also what the introduction to the Gospel of Thomas says; “Whosoever finds the meaning of these words will never taste death.”

This means all spiritual scriptures have a three-fold meaning and deals with the three factors of human beings – the material, the mental and the spiritual.

I want to explain this in the following way:

A small cup cannot hold an ocean within it, no matter how willing it may be to do so, likewise the cup of material human consciousness cannot grasp the universal Christ-consciousness, no matter how desirous it is; but when the Seeker of Truth by following the system of a true spiritual path, enlarges the calibre of his consciousness to Omniscience, he can hold the universal consciousness in all atoms, which means he holds the Christ-consciousness within his own. This is what is meant by “Received Him.”

Thus according to Jesus, all souls who can actually find their soul one with Christ-consciousness can be called “Sons of God”.

So in remembrance of Jesus Christ and his resurrection, let us look at Easter in a symbolic way this year. Let the cross be a symbol for the masculine and feminine energies merging into resurrection, merging into oneness.  

Let the cross remind us that Jesus is risen in the heart of every flower, in every ray of sunshine. He is risen in every atom and cell, he is risen in the clouds, in the rain, in the stars and in every planet, in the birth of this new era. AND he will rise again in us, through our devotion and through allowing the Emerald Heart Light into our lives. He will rise in our minds, our hearts, our souls and there will be no separation between him and us. He is already walking in the garden of our sacred devotion, in our deep meditation, in the Light of the Emerald Heart.

This is my Easter prayer

May each one of us be so inspired and sustained by the results from working with this amazing Light that we will follow the path of the Emerald Heart all the way, so that we will be able to lift our Souls beyond the material states, resurrected in the Light of Jesus and expanded into the sphere of Christ-consciousness.

 

Rosa Hultman; Elder of the Emerald Heart

17th April 2014