Rosa HultmanEmerald Heart Elder, Rosa Hultman shares a heart to heart message with the BLOG. Understanding and integrating ones shadow is a tough process, but Rosa highlights the absolute necessity of taking that challenge.

Scroll down for English.

 


Mina Blog artiklar kommer ur mitt hjärta och de talar till ditt hjärta. För det är bara ur hjärtat vi kan kommunicera sant med varandra. Det jag skriver kommer djupt inifrån och jag vaknar ofta upp tidigt på morgonen med några ord ringande i öronen som jag lärt över tid är viktigt att skriva ner. Dessa ord är som frön som gror och växer som ett ofött barn. Det kan hända att jag lägger till ett och annat ord under denna mognadsprocess men vad som än händer så slutar det alltid med att jag känner ett inre driv att föda fram någonting i skrift. Allt jag skriver är en del av mig men det är också en del av dig. Det är min själ som talar till din själ och det jag skriver reflekterar min utveckling, mitt uppvaknande och mina lärdomar av hur mitt inre gör sig hört, vilket alltihop har kommit som ett resultat av mina möten med dig och från att leva mitt liv i Ljuset från the Emerald Heart. Det är i Ljuset från the Emerald Heart jag nu kan komma ihåg vem jag är, där jag nu vaknar upp och känner min koppling till det Gudomliga och till insikten att jag förberetts för att hjälpa och upplyfta mina medmänniskor. Jag högaktar och sänder min kärlek till alla er som läser mina ord, för dessa ord är också era ord. I era tysta böner har ni bett mig skriva dem. Ni har bett mig ta er hand för att tillsammans bilda en cirkel av kärlek runt jorden. Det är denna förenande kraft som får mig att reflektera över och dela med mig av mina insikter till er. Att skriva ger mig kraft. Att dela med mig av det jag skriver får mitt hjärta att sjunga! 

Att upptäcka min inre verklighet

Från att befinna mig på en spirituell väg och från att ha arbetat med Ljuset från the Emerald Heart sedan 2008, kan jag skriva under på att det krävs mod för att ändra fokus och börja titta inåt. Till att börja med kan det vara riktigt skrämmande att stå ansikte mot ansikte med ens inre verklighet. Vi tvekar och hittar på alla möjliga ursäkter för att undvika att öppna den här dörren till vårt eget sinne, för på en djupare nivå är vi väldigt medvetna om att det inte finns någonstans att gömma sig när vi är fullständigt ärliga mot oss själva och Jajjemän! Det är skrämmande att ta fullt ansvar för det som händer en i ens eget liv.

När vi är fullständigt ärliga mot oss själva, så avslöjar vi beteende och övertygelser vi lärt oss att förneka. Vi tvingas möta vår djupaste osäkerhet och våra djupaste rädslor. Vi måste titta på och erkänna programmeringar som kontrollerat och motiverat oss sedan tidig barndom. Vi måste utforska alla grundläggande antaganden som bestämmer och styr vårt handlande. Vi tvingas titta på hur vi beter oss i förhållandet till andra. Vi måste konfrontera det vi tror vi är, varför vi befinner oss på den här planeten och det vi värderar högst i livet.

Jag vet från egen erfarenhet att det är mycket svårare att möta ilskan och sorgen I min inre verklighet än vad det är att intellektuellt analysera något jag definierat finns utom mig. Inuti ät jag ensam med min förvirring och mina försvar. Det enda jag har är att med hjälp av min vilja anta utmaningen. Det är bara jag som kan titta inuti mig själv. Det är bara jag som kan känna igen och aceptera min styrkor såväl som mina svagheter. Jag och endast jag måsta lägga det förflutna bakom mig och lyssna till och följa min inre guidning. 

Det är inte möjligt att delegera den här uppgiften av inre arbete till någon eller någonting annat. Det handlar om eget inre arbete. Du måste själv ha disciplinen att göra det som krävs för att öppna ditt hjärta till dig själv. Du kan svika dig själv och söka den inre friden och glädjen genom makt och prestige eller genom materiell tillfredställelse, eller genom att lämna vägen för någonting ditt sinne lurar dig är bättre, men inget av detta är lösningen.  Du blir en förlorare och innerst inne är du medveten om detta.

Det djärvaste steg vi kan ta under en livstid är att i fullständig ärlighet titta på den inre andliga beskaffenheten på våra problem, men det är väldigt få som har modet att ta detta steg. Att ta detta steg och gå vägen kräver mod eftersom detta är en väg där ditt mörker kommer att avslöjas och det är bara mängden mod som avgör hur långt du är villig att gå.

Det bästa med det hela är att på den spirituella vägen belönas vi för varje steg och genom denna process hittar vi kraften och styrkan vi bär inom oss. Att växa spirituellt får oss alltid att hitta friden, glädjen och kärleken vi sökt, utom oss själva, inom oss själva. Att växa spirituellt får också såväl män som kvinnor att knyta an till det högsta uttrycket av feminine kraft – skapelsen själv – och med denna spirituella växt kommer förståelsen att genom att högakta den kreativa essensen i kvinnan, det ädla i modern och de feminina aspekterna av Gudomligheten kommer vi att upptäcka heligheten i allt levande. 

 

Så min uppmaning till er alla idag är att ta ett djärvt steg, därför att det är vårt inre tillstånd av medvetande som skapar vår yttre verklighet.

Sluta fokusera på alla andras problem och ta det djärva steget att titta på dina egna rädslor och osäkerheter.

Sluta upp att vara ett offer.

Ta ansvar för ditt eget liv och dina egna projektioner.

Då och endast då kommer vi att kunna lösa våra kollektiva gemensamma problem. Då och endast då kommer vi att gå från att leva i våra huvuden till att leva i våra hjärtan. Då och endast då kommer vi att upptäcka vårt förhållande till moder Jord och den gudomligt feminina principen.  

Livet ger var och en av oss möjligheter så att vi kan växa och bidra till världen på ett unikt sätt. Genom att dela dessa ord tar jag tillfället i akt att få kontakt med dig. Må du få lyckan att inse att den du är, kan göra skillnad. Må vi alltid komma ihåg att varje ögonblick ger oss en möjlighet till förändring så att vi kan transformera oss själva och världen genom att känna kärlek i våra hjärtan. 

 

Jag välsignar dig med Ljuset the Emerald Heart / Rosa

 

English translation:

My Blog articles come from my heart and speak to your heart. It is only in the reality of the heart that we truly communicate with each other. It is in the vibration of love that we really hear what we are saying to each other. My writing comes from deep within me and I often wake up in the morning with some words ringing in my head and I have learnt over time that I need to write these down. These words are like seeds that grow and mature like an unborn child. It might be that I add more words during this process of growth but whatever happens, it eventually comes to a time when I feel an inner pressure to give birth to the writings. Everything I write is a part of me but it is also a part of you. It is my soul speaking back to your soul and my writings reflect my growth, my awakening and my lessons of self-empowerment that have come as a result from my interaction with you and from living my life in the Light of the Emerald Heart. It is in the Light of the Emerald Heart that I can now remember who I am, that I am awakening to my connection with the Divine, and that I am prepared in turn to serve and uplift others. I honor and send Love to all of you reading my words, for these words are your words too. In your silent prayers you asked me to write them. You asked to join hands and create a circle of Love around the world. It is this unifying force that moves me to reflect upon and share my insights with you. Writing moves me into my power. Sharing what I write creates joy in my heart!

Discovering our inner reality

From being on a spiritual path and from working with the Light of the Emerald Heart since 2008, I can relate to the fact it takes courage to shift our focus inward. It is initially frightening to face one´s inner reality. We hesitate and find every possible excuse to avoid opening the door to our own mind, as we know on a deep level there is no place to hide when we honestly look at ourselves, and – Yes! It is scary to take responsibility for what is happening in one´s own life.

When we honestly look at ourselves, we uncover behaviours and beliefs that we have learned to deny. We are forced to face our deepest insecurities and fears. We must see and acknowledge programs that have controlled and motivated us since our early childhood. We must examine the basic assumptions that determine and guide our actions. We are obliged to look at the way we behave in relationships. We must confront our own belief systems about who we are, why we are here on this planet and what we value most in life.

I know from my own experience that it is much more difficult to face the anger and sadness in my inner reality than to intellectually analyse some issue that I have defined as “out there.” Inside I am alone in my confused and defensive mind. I have only my will to accept the challenge. It is only I who can look within myself. It is only I who can recognize and accept my strengths, as well as my weakness. I and I alone must put the past behind and hear and follow my inner guidance.

It is not possible to delegate the task of inner growth to someone or something else. There are wonderful people with wonderful tools to help you along the way but you and only you must do your inner work. You must have the discipline to do whatever it takes to open your heart to yourself. You can sell out and attempt to get inner peace and happiness through power and prestige or material satisfaction, but that is not possible. You would be the looser and deep within you know it.  

The boldest step we can ever take in this lifetime, is to honestly look at the inner, spiritual nature of our problems, but few people have the courage to take this step. Taking the step and walking the path takes courage, as it is a walk where your darkness will be illuminated and the amount of courage will be what determines how far you are willing to walk.

The good news is that our spiritual path offers us rewards every step of the way and in this process we will find our power and strength within. Spiritual growth always leads us to find within ourselves the peace, happiness and love we have looked for outside ourselves. Spiritual growth also connects both men and women with the highest expression of feminine power – creation itself. With spiritual growth comes the understanding that by honouring the creative essence of woman, the nobility of the mother and the feminine aspect of the Divine, we will discover the sacredness of all life.

 

So, my request to you all today is to take a bold step, because it is our inner state of consciousness that creates our outer reality.

Stop looking at everybody else’s problems and take the bold step to look at your own fears and insecurities.

Stop being a victim.

Take responsibility for your own lives and your own projections.

Then, and only then can we collectively begin to solve our common problems. Then, and only then will we move from living in our heads into living in our hearts. Then and only then will we discover our relationship to Mother Earth and the divine feminine principle.

Life gives each of us opportunities to grow and to make our own unique contribution. In sharing these words I am seizing one precious moment to connect with you. May you be blessed to know that who you are can make a difference. May we always remember that every moment offers each of us a chance to transform ourselves and the world by feeling love in our own hearts.

 

I bless you with the Light of the Emerald Heart

 Rosa Hultman

Elder of The Emerald Heart