In a Heart felt and honest piece, Emerald Heart School Elder Rosa Hultman, shares more with the blog about the period of change and revelation she is experiencing whilst working with the Emerald Heart Light. As they say, the most powerful lessons and poignant experiences on the path are garnered en route as step by step we get closer to discovering the real us.

So … how does it feel to be a WOMAN?


From one Sister to another

Working with the Light of the Emerald Heart gives us a path, a way to dissolve fears enabling inner happiness and a sense of fulfilment and peace. It is when the soul can live free of fear that the Divine Energy within each one of us has the chance to flourish and bloom. I have had quite a challenging journey the past year and one part of my life that has been turned upside down is my relationship with my husband. It is 30 years of marriage that has been scrutinized and I have been forced to see the truths of my emotions and fears that control me along with all attachments I have to this man and to this relationship, such as my role or function as a wife along with my material security.

This past year and all the challenges that were brought with it, made me reflect on me as a woman – not just what I do, or the changes I am going through or the family I have been part raising, these are all critical parts of my life and identity but they are not who I am. Through the challenges the past year and the Light dissolving limiting fears within, I managed to tap into the extraordinary dimension of the Divine feminine within myself

and I realized I AM A WOMAN.

This whole process was ended during a Yogaretreat I attended some weeks ago when I pondered a certain thing and got to the conclusion – I have to embrace it all, and embracing all there is, is nothing but a feminine quality. The sharing of my insights from my own inner journey will for sure not be your inner journey. We all have our karmas we are working through and one thing that is certain is this – there are millions and billions of “woman”, each one on her own unique and precious journey through life. Hopefully some of my insights will help you dear Soul sister on your journey.

Remember that you are a woman. Say it out loud to your self – I AM A WOMAN. Do you know what I AM A WOMAN means? It means you are one of a kind, and when being one of a kind remember that within the kingdom of creation there has never been two identical creations. It is impossible for God to produce two women alike, because the creativity of the structural base has to be original. That is what Divine is about.

Do not try to be like anyone else. Do not glance at other women and try to be like them.

You are perfect. Why? Because the Perfect One can only create perfection. Therefore you were perfect, are perfect and shall be perfect. Be so, so be it!

Be the Divine original you were born as, so be it!

You are a creature – part of the Creator. You are the creativeness of God.

You have to accept that you are a woman and that you are NOW. The past is gone, the future is not sure, but NOW you are God.

As a woman you are the creativeness of God.

This realization of the power that is within me as a woman has grown stronger and deeper during this past year, but during the process it initiated earthquakes in the relationship between me and my husband. I changed my whole approach and he freaked out. He fell apart and became like a drowning man, hanging on to me trying to get me to drown with him and this was challenging on many levels and it forced me to see and acknowledge a lot of emotional stuff and attachments like my need for being in control, for mothering him, my need for acknowledgement, my need for him being dependent on me, my dependence on his income, feelings of shame and guilt, anger over him acting, as what I thought was, like a spoiled boy.

There were times I cried out loud,

“I feel I am becoming a woman and I need a man – a real man.”

I have experienced how this frustration of mine gave me vengeance and how vengeance gave me negativity; my negativity gave rudeness that brought along loneliness and everything was such a mess it seemed like ending the marriage was the only way out of this darkness.

There were times this darkness of mine brought up the darkness within my husband, and to begin with I found myself blaming him for my suffering until I realized that when I, as a woman, was able to come out of my darkness and getting access to my feminine power and when I was able to create a secure environment, my husband was able to live secure and he was happy.

I have experienced that a woman is a source of tremendous power and if she wants to she can beam that power to anyone as well as poisoning her environment with misery. There is no way my husband (or any man for that matter) can get through my aura if I am radiating my Feminine power, unless I invite him. If I talk back, if I am obnoxious, if I provoke a discussion to the point of conflict or if I confront him… then I am in big trouble.

This was a very humbling experience to realize the impact I, being a woman, have on him being a man, and this was the beginning of a journey back to unity regarding our relationship and marriage and a journey for me back to BEING A WOMAN.

Regarding our marriage the truth has come out. Nothing is what it seemed to be. What we thought was love did not exist. We have come to realise that the two of us living together is a fulfilment of destiny. We have realised that it is our consciousness that will develop our relationship, how conscious I am of him and his relationship with me and vice verse.

No matter what will happen or what challenges we have in front of us, I truly hope we will be able to embrace it all and say to each other at the time of our death – “Let´s do it again!!”

May you be blessed to experience your kundalini – the energy of the Divine Feminine –

and may whatever you create, in yourself and around you, always be

accompanied by kindness, consciousness and purity.

I bless you with the Light of the Emerald Heart

Rosa Hultman, Elder of The Emerald Heart


.

Svensk Översättning

Från en syster till en annan

Att arbeta med Ljuset från the Emerald Heart ger oss en väg, ett sätt att lösa upp rädslor och därigenom möjliggöra inre lycka och en känsla av tillfredsställelse och frid. Det är när själen kan leva fri från rädsla som den gudomliga energin i var och en av oss har chansen att gro och blomstra. Jag har gått igenom en ganska utmanande resa senaste året och en del av mitt liv som ställts på ända är mitt förhållande med min man. Det handlar om att våra 30 år tillsammans granskats, mer eller mindre med lupp, och jag har tvingats se sanningen om de rädslor och känslor som kontrollerar mig tillsammans med alla bindningar jag har till denne man och vårt förhållande, så som min roll som hustru tillsammans med min materiella trygghet.

Det gångna året och alla dessa utmaningar har fått mig att reflektera över mig som kvinna – inte bara det jag gör, eller de förändringar jag går igenom eller den familj jag varit del av att fostra, detta är kritiska delar av mitt liv och min identitet, men det är ingenting av vad jag är. Genom utmaningarna jag mött under det gångna året och Ljuset som löst upp rädslor jag burit inom mig som begränsat mig, så har jag lyckats få tillgång till den enastående dimensionen av det Gudomligt Feminina inom mig och jag har insett att JAG ÄR EN KVINNA.

Hela den här processen ställdes till sin spets under en Yogaretreat jag deltog i för några veckor sedan när jag funderade över en särskild sak och kom till slutsatsen att – Jag måste omfamna allt, och omfamna allt är inget annat än en feminin egenskap. Det jag delar med mig av vad gäller min resa kommer med all säkerhet inte att vara identisk med din inre resa. Vi bär alla på vår personliga karma som vi arbetar med och det gör en sak mer säker än något annat – det finns millioner och billioner av “ kvinna”, var och en på sin unika och dyrbara resa genom livet. Förhoppningsvis kommer några av mina insikter att hjälpa dig kära själssyster under denna din resa.

Kom ihåg att du är en kvinna. Säg det högt till dig själv – JAG ÄR EN KVINNA. Vet du vad JAG ÄR EN KVINNA betyder? Det betyder att det bara finns en som du, och när du tänker på att det bara finns en som du ska du påminna dig att i skapelsens kungadöme har det aldrig funnits två identiska skapelser. Det är omöjligt för Gud att skapa två kvinnor lika, därför att grunden och strukturen i skapelsen måste vara original. Det är det Gudomlighet handlar om. Försök inte vara som andra. Snegla inte på andra kvinnor för att försöka vara och se ut som dem. Du är perfekt. Varför? Därför att den Perfekte bara kan skapa perfektion. Därför har du alltid varit perfekt, är perfekt just nu och alltid kommer att vara perfekt. Var det, så må detta ske!

Var det Gudomliga original du föddes att vara, så må detta ske!

Du är en Skapelse – del av Skaparen. Du är Guds skapande. Du måste acceptera att du är NU. Det förflutna är borta, framtiden är inte säker, utan det är NU du är Gud.

Som kvinna är du Guds skapande.

Förståelsen över den kraft som finns i mig som kvinna har vuxit starkare och djupare under det gångna året, och under denna process har denna kraft orsakat jordbävningar i förhållandet mellan mig och min man. Jag förändrade hela mitt sätt och han flippade ut. Han gick sönder och precis som en man som håller på att drunkna höll han tag om mig och försökte att få mig att drunkna med honom, och detta var utmanande på många olika sätt och det tvingade mig att se och erkänna en mängd känslomässiga saker och bindningar så som mitt behov av att ha kontroll, att vara som en mamma för honom, mitt behov av bekräftelse, mitt behov av hans beroende av mig, mitt beroende av hans inkomst, känslor av skuld och skam, ilska över att han uppträdde som jag tyckte var som en bortskämd pojke.

Det var stunder när jag skrek rakt ut att,

“Jag känner att jag håller på att bli kvinna och jag behöver en man – en riktig man.”

Jag har upplevt hur denna min frustration gav mig känslor av hämnd, och dessa känslor av hämnd gav upphov till negativitet; min negativitet gjorde mig oförskämd och jag blev ensam och allt var en sådan enda röra att skilsmässa verkade vara den enda vägen ut ur detta mörker.

Det fanns stunder när mitt mörker drog fram mörkret i min man, och jag kom på mig själv med att skylla mitt lidande på honom tills jag insåg att när jag som kvinna kunde ta mig ut ur mitt mörker och få tillgång till min feminina kraft och när jag kunde skapa en trygg omgivning då först kunde min man leva trygg och lycklig.

Jag har erfarit att en kvinna är en enorm källa av kraft och om hon vill kan hon stråla den kraften till vem som helst, likaväl som att förgifta hela sin omgivning med elände. Det finns ingen möjlighet för min man (inte någon man för den delen) att komma igenom min aura när jag strålar min Feminina kraft om jag inte bjuder in honom. Om jag svarar emot eller är motbjudande, om jag provocerar en diskussion till att bli en konflikt eller om jag konfronterar honom… då har jag ställt till problem.  

Det var en mycket ödmjukande erfarenhet att inse den påverkan jag som kvinna har på honom som man, och detta blev början på en resa tillbaka till harmoni i vårt förhållande och äktenskap men också en resa tillbaka till att VARA EN KVINNA.

När det gäller vårt äktenskap har sanningen kommit fram. Inget var som det verkade. Det vi trodde var kärlek existerade inte. Vi har insett att vi två tillsammans inte handlar om något annat än ett löfte vi gett varandra på själsnivå. Vi har insett att det är vårt medvetande som kommer att utveckla vårt förhållande, hur medveten jag är om honom och hans relation till mig och tvärt om.

Vad som än händer och oavsett vilka utmaningar vi har framför oss, hoppas jag verkligen att vi kan ha förmågan att omfamna allt och säga till varandra på vår dödsbädd – “Låt oss göra det igen!!”

Må du välsignas med upplevelsen av din kundalini – den Gudomligt Feminina energin – och vad än du skapar, i dig själv och runt omkring dig, må det alltid följas av vänlighet, medvetenhet och renhet.

.

Jag välsignar dig med Ljuset från the Emerald Heart

Rosa Hultman, Elder of The Emerald Heart